2018
- Годишен доклад за дейността
- Годишен финансов отчет
- Приложение

2017
- Годишен доклад за дейността
- Годишен финансов отчет
- Приложение
- Обща информация

2016
- Годишен доклад за дейността
- Общо представяне
- Одиторски доклад
- Приложение
- Отчет за паричния поток
- Декларация

2015
- Годишен финансов отчет
- Декларация
- Одиторски доклад
- Приложение
- Писмо до СП
- Обща информация

2014
- Годишен финансов отчет
- Декларация
- Приложение

2013
- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричния поток
- Справка за дълготрайните активи
- Декларация
- Приложение

2012
- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричния поток
- Справка за дълготрайните активи
- Декларация
- Приложение

2011
- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричния поток
- Справка за дълготрайните активи
- Декларация
- Приложение

2010
- Справка за дълготрайните активи
- Декларация