I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

1. Учредяванe на партията, ръководни органи, структури и представителство.

Политическа партия «Партия на българските комунисти» е регистрирана в Софийски градски съд – Фирмено отделение, съгласно Решение по ф.д. № 4526 от 13.08.1999 г. с наименованието Българска комунистическа партия “Георги Димитров” в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии (ЗПП) на Република България.

Във връзка с измененията в Закона за политическите партии от 2005 г. партията представи в СГС молба за вписване на промени в наименованието на партията, подкрепена от списък с имената, ЕГН, адресите и подписите на над 6 хиляди членове на партията от цялата страна. С Решение на СГС – Фирмено отделение от 12 май 2006 г. е утвърдена промяната на името на партията на ПП “Партия на българските комунисти” (ПБК).

Висш ръководен орган на ПБК е Конгресът, който се свиква най малко на 5 години, съгласно ЗПП. Между заседанията на Конгреса партията се ръководи от Централен комитет, чийто изпълнителен орган е избираното от него Политбюро.

На състоялия се през 2014 г. 19-ти редовен Конгрес на ПБК е избран съставът на действащия Централен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на партията (ЦКРК). На проведения след конгреса пленум на Централния комитет е избрано Политбюро. Актуалното състоятние на ПБК е представено с Удостоверение на СГС-ФО от 22.02.2016 г., в което са указани членовете на Политбюро и на ЦКРК.

ПП “Партия на българските комунисти” се представлява най-малко от двама от тримата секретари на Политбюро на ЦК:
Васил Петров Коларов – секретар по организационните въпроси
Иван Кръстев Иванов - секретар по социално-икономическите въпроси
Минчо Петров Минчев - секретар по политическите въпроси

Местните организации на ПБК са изградени на териториален принцип, в съответствие със структурата на административно-териториалното устройство на страната. Партийните организации са: Първична партийна организация, Общинска партийна организация и Областна партийна организация. Подробно техните права, задължения, функции и задачи са описани в Устава на партията, утвърден от СГС. ПБК няма изградени структури във всички общини и области на България. Във връзка с обществено-икономическата и политическата обстановка и естествените жизнени процеси се променя диннамично членският състав като се образуват нови или се закриват съществуващи преди това структури на ПБК в страната.

2. Основни цели и задачи на ПБК:

Съгласно Устава, основните цели на партията са да съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите в България чрез избори или по друг демократичен начин за достигане на безкласово общество. Партията работи за спиране на разрухата в икономиката на България, възстановяване на производството, растеж на националния доход, възстановяване и развитие на социалните и културни придобивки на българския народ, укрепване на държавността и отбранителната способност на страната, мир на Балканите, балансирани отношение със страните от Изтока и Запада и политика на активен неутралитет.

Задачите на партията са да работи с политически средства за осигуряване на свобода, достоен човешки живот, работа и справедливо заплащане, според количеството и качеството на вложения труд, безплатно образование и здравеопазване за всички граждани на България, независимо от възраст, пол, етническа принадлежност и вероизповедание. Партията приоритетно защитава интересите на хората на наемния труд.


II. ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПБК ПРЕЗ 2015 г.

1. Партията на българските комунисти участва в изборите за 43 –то Народно събрание в “Коалиция БСП, лява България”. На основата на подписаното Коалиционно споразумение, въпреки че няма избрани депутати в Народното събрание, партията получава държавна субсидия. Политическата дейност на ПБК през 2015 г. е организирана на две нива:

А. В състава на Коалиция “БСП, лява България”. Съгласно коалиционното споразумение партиите запазват своята независимост и участват в законодателната дейност на 43-то НС със специалисти в разлечни експертни комисии на ниво коалиция за подпомагане на парламентарната група на “БСП, лява България” като основна опозиционна сила. Секретарите представляващи ПБК и експертите от партията редовно анализират внасяните закони и промени в ннормативните актове в НС и предоставят тези мнения, становища, декларации и други документи на оперативното ръководство на коалицията.

Б. На местно ниво в органите на местната власт. По подобен вначин работят и нашите представители в местните коалиции, съвместно с представителите на БСП и на другите партии от коалиция “БСП, лява България”, независимо дали са болшинство в органите на местното самоуправление на общините или са в опозиция.

2. Политическа дейност на ПБК, ЦК, Политбюро и Секретариата.

През годината се проведоха три пленума на Централния комитет на партията и четири заседания на Политбюро. Редовно, ежеседмично заседава и Секретариатът на Партията за обсъждане със специалисти, членове на ПБК и симпатизанти на проблемите в страната, актуалните въпросите на обществото и държавата, законодателството в Народното събрание и др.

Във връзка с провеждането на Изборите за кметове и общински съветници през м. октомври 2015 г. ПБК предложи “Коалиция “БСП, лява България” да се регистрира в ЦИК и да участва като единен субект във всички общини и Многомандатни избирателни райни и предостави в щаба на коалицията необходимите документи за регистрация. За съжаление това предложение не беше възприето от партньорите. Независимо от това, че ПБК не се регистрира за самостоятелно участие в ЦИК, партията излъчи свои представители за участие в кандидатските листи на БСП. ПБК не е финансирала предизборна кампания за преференциален вот на своите кандидати, включени в листите на БСП.

Ръководството на ПБК осъществява редовно работни срещи с членове и симпатизанти на партията по места. Срещите преминават при голям интерес, като акцентът е върху защитата на безработните, майките и децата, хората на наемния труд. Тревога будят проблемите в здравеопазването, образованието, младежката безработица и др. въпроси от местно естество.

Актуална е задачата за единодействието на комунистическите и работническите партии и за изграждането на широк народен фронт в защита на държавността. Приемани са през годината редица декларации за опасността от неконтролираната имиграция и миграционните процеси, военните действия в Близкия изток, настъплението на неоосманизма от Турция, срещу терористичните актове в Европа и в света и др.

Не всички структури на ПБК водят активен партиен живот. Една от причините е несъгласието на част от партийния състав с участието на партията в “БСП, лява България”. Другата причина е напредналия възрастов състав на членове на партията и обезлюдяване на някои партийни организации.

3. Международна дейност на ПБК

През 2015 г. ПП “ПБК” затвърди участието си в международна дейност.

Партията участва със свой представител в съвещание на Европейските комунистически партии в Европейския парламент в Брюксел. На съвещанието беше представен наш съдоклад за проблемите и задачите на комунистическото движение в България и Европа на настоящия етап.


ІІI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПБК И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА.

1. Приходи

Приходите на Партия на Българските комунисти са в съответствие с изискванията на чл.23 от Закона за политическите партии – собствени приходи и приходи от държавна субсидия.

Приходите на ПБК през 2015 г са основно от Държавната субсидия и от членски внос. Приходите се начисляват в момента на тяхното възникване. Държавната субсидия и членският внос се отчитат и признават като текущи приходи за периода през който са получени. ПБК не е получила дарения през 2015 г. Партията на Българските комунисти има и приходи от стопанска дейност – приходи от абонамент чрез Български пощи на информационен бюлетин “Ново работническо дело”.

2. Разходи

Партията на Българските комуниски изразходва средствата си в съответствие чл. 29 от Закона за политическите партии: за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността. Отчитането на разходите в партията е организирано в съответствие със счетоводното законодателство и Указания на Секретариата на ЦК на ПБК за финансовата дейност в ПБК.

Периодично ръководството на ПБК прави преглед на вътрешните нормативни актове отразяващи специфичната дейност на партията като юридическо лице и при необходимост същите се привеждат в съответствие с нормативните изисквания. Териториалните структури на ПБК - Общински и Областни съвети на ПБК не водят самостоятелно счетоводство поради липса на кадрови ресурс. Всички приходи постъпват в ЦК и разходите се извършват от ЦК и за сметка на ЦК.

Секретари, представляващи ПБК:      1. Васил Петров Коларов
                                                                           2. Иван Кръстев Иванов
                                                                           3. Минчо Петров Минчев