На 18.07.2020Г. В град Калофер се проведе заседание на ЦК на ПБК.

След заседанието бяха положени цветя на паметника на Бузлуджа във вразка с учредяването на Българската Комунистическа Партия.

Решения на ЦК на ПБК от заседанието на 18.07.2020г.

По първа точка:

1.ЦК на ПБК приема доклада „За задачите на комунистите в условията на световна икономическа криза“.

2.ЦК на ПБК възлага на ПБ да положи усилия за формиране на група от експерти с цел извършване на системен анализ на социално-икономическото положение в страната и предлагане на решения за действие на ПБК.

Срок :30 август 2020г.                                                                                                                    Отг:Иван Пенчев

По втора точка:ЦК на ПБК приема план за своята работа през 2020г.

По трета точка:

1.ЦК на ПБК прие следните решения:

1.1.Да се посетят на място другарите с които отдел „Организационен“ е осъществил контакт и продължат усилията за възстановяване на местните партийни организации.

Срок: при първа възможност                                                                                                                    Отг:Николай Петков

1.2.При всяка възможност да се посещават местните партийни организации за оказване на помощ.

1.3.Да се повиши инициативността и отговорността на секретарите на ЦК, с цел подобряване работата на ПБ и секретариата и повишаване ефективността от изпълнението на приетите решения.

1.4.Да се прекрати практиката, отделни членове на партията, ППО от състава на Общински организации, Общински организации от състава на Областни организации, да отчитат членския си внос пряко в ЦК на ПБК.

Срок : 30 юли 2020г.                                                                                                                    Отг: Бойко Пешев

1.5.Ръчното разпространяване на Информационен бюлетин „НРД“, считано от 01.08.2020г. да се извършва на цена от 1 лев за брой.Абонаментната кампания за 2021г. да се съобрази с тази цена като се проведе разяснителна кампания защо това се налага.

Срок : 30 юли 2020г.                                                                                                                    Отг: Минчо Минчев

2.ЦК на ПБК счита за нереалистични предложените проекти и не приема:

2.1.Предложения проект за бюджет на ЦК за 2020г.

2.2.Предложението за актуализиране бюджетите на ППО в съответствие с техния социално-качествен състав, финансовото състояние на членовете и инструкцията за членския внос за 2020г. приета от ЦК на ПБК.

По четвърта точка:

1.ЦК на ПБК приема като основа за разработване на предизборната платформа, материалите предложени от ППО“Лозенец“ и Варна.

2.Проектът за предизборна платформа да се публикува на страниците на Информационнен бюлетин „НРД“ за обсъждане от членовете и симпатизантите на партията.

Срок : 30 юли 2020г.                                                                                                                    Отг: Минчо Минчев, Иван Пенчев

3.ППО да организират обсъждането на проекта и изпратят направените предложения до завеждащия отдел „Организационен“ – Николай Петков на адрес: Област Варна, град Бяла ул.“Атанас Александров“ №13 или на електронна поща : pbkvarna@abv.bg

Срок : 30 септември 2020г.                                                                                                                    Отг: секретарите на ППО

4.Да се предложи на БКП,БРПК,СК и КПБ формирането на работна група за изработване на проект на платформата като обща позиция на Комунистическото движение в РБ.

Срок : 30 юли 2020г.                                                                                                                    Отг: Иван Пенчев, Минчо Минчев

5.ЦК предлага окончателния вариант на платформата да бъде приет на съвместно заседание на ръководните органи на партиите.

Срок: 30 октомври 2020г.

По пета точка:

1.ЦК на ПБК освобождава др.Минчо Минчев от длъжността „Политически секретар“ на ЦК и предлага на ЦКРК да обсъди неговата дейност.

2.ЦК на ПБК отлага за следващото заседание обсъждането на предложението за прекратяване на договора за централния клуб на партията. Писмен анализ по проблема да бъде предложен от другарите Иван Пенчев и Бойко Пешев

Срок: 30 август 2020г.

По шеста точка:

1.ЦК на ПБК прие предложените проекти за решения.

По седма точка:

1.ЦК на ПБК снема от отчет изпълнените решения и удължава срока на неизпълнените.

По осма точка:

1.ЦК на ПБК кооптира за членове на ЦК кандидат членовете на ЦК:
Тончо Иванов Георгиев на мястото на Иван Станев Николов и
Христо Бранимиров Щерьонов на мястото на Румен Иванов Айвазов

По девета точка:

1.ЦК на ПБК прие решение за подаване на молба за коригиране на техническа грешка в решение на СГС от 13.05.2015г. взето в открито заседание на 31.03.2015г.

По десета точка:

1.ЦК реши да се публикува поздравителен адрес до др.Петър Милушев от Бургаската организация на партията.                                                                                                                              Завеждащ отдел „Организационен“ – Николай Петков